• Gimnazijos paradinis įėjimas

  • ***

  • Vėl rugsėjis...

  • Abiturientai

  • Svečiuose policininkas Amsis

  • Gimnazijų šventė

  • Koncertas "Dainuoju Mamai"

  • Abiturientų išleistuvės

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Kokybės krepšelis. Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Gimnazijoje sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri remiantis gimnazijos ir  Šakių rajono savivaldybės turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2022 m. Rengiant planą bendradarbiauta su NŠA paskirtu konsultantu H. Vaicekausku ir Šakių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra (2020-09-29) ir steigėju (2020-10-05) bei patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2020-10-07 dienos įsakymu Nr.VV-31. Gimnazijos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ:

Individuali kiekvieno mokinio pažanga

GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS TIKSLAMS PASIEKTI

Tikslas: Pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, tobulinant pamokos organizavimo kokybę ir vykdant sistemingą mokinių įsivertinimą bei ugdymo proceso stebėseną.

Uždaviniai:

1.Pagerinti pamokos kokybę, diferencijuojant ir individualizuojant mokymo medžiagą, organizuojant pamokas netradicinėse erdvėse.

  1. Sustiprinti mokytojų didaktines ir bendrąsias kompetencijas ir vykdyti sistemingą ugdymo proceso stebėseną, sudarant galimybes mokytojams mokytis vieniems iš kitų.

 Projekto metu bus teikiamos konsultacijos gabiems mokiniams, kuriamos ir aktyviai veiklai  bei bendradarbiavimui panaudojamos naujos edukacinės erdvės, įrengta gamtamokslinė klasė-laboratorija, atnaujinama kitų kabinetų įranga, įdiegta ir naudojama vieninga virtuali ugdymo(si) aplinka Microsoft Office 365, vykdomi mokymai mokytojams.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button