• Gimnazijos paradinis įėjimas

  • ***

  • Vėl rugsėjis...

  • Abiturientai

  • Svečiuose policininkas Amsis

  • Gimnazijų šventė

  • Koncertas "Dainuoju Mamai"

  • Abiturientų išleistuvės

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Kokybės krepšelis. Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Gimnazijoje sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri remiantis gimnazijos ir  Šakių rajono savivaldybės turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2022 m. Rengiant planą bendradarbiauta su NŠA paskirtu konsultantu H. Vaicekausku ir Šakių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra (2020-09-29) ir steigėju (2020-10-05) bei patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2020-10-07 dienos įsakymu Nr.VV-31. Gimnazijos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ:

Individuali kiekvieno mokinio pažanga

GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS TIKSLAMS PASIEKTI

Tikslas: Pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, tobulinant pamokos organizavimo kokybę ir vykdant sistemingą mokinių įsivertinimą bei ugdymo proceso stebėseną.

Uždaviniai:

1.Pagerinti pamokos kokybę, diferencijuojant ir individualizuojant mokymo medžiagą, organizuojant pamokas netradicinėse erdvėse.

  1. Sustiprinti mokytojų didaktines ir bendrąsias kompetencijas ir vykdyti sistemingą ugdymo proceso stebėseną, sudarant galimybes mokytojams mokytis vieniems iš kitų.

Projekto metu bus teikiamos konsultacijos gabiems mokiniams, kuriamos ir aktyviai veiklai  bei bendradarbiavimui panaudojamos naujos edukacinės erdvės, įrengta gamtamokslinė klasė-laboratorija, atnaujinama kitų kabinetų įranga, įdiegta ir naudojama vieninga virtuali ugdymo(si) aplinka Microsoft Office 365, vykdomi mokymai mokytojams.

Džiaugiamės pirmaisiais projekto Kokybės krepšelis rezultatais.

     Nuo 2021 metų pradžios gimnazijos bendruomenė naudoja vieningą virtualią mokymosi aplinką Microsoft Teams. Mokykloje išvedžiotas Wi – Fi ryšys (eduroam). Mokytojai, naudodami KGR metodą, tobulina savo darbo įgūdžius, dalijasi patirtimi vieni su kitais, aptaria, kurios skaitmeninės ugdymo(si) priemonės gali būti sėkmingai taikomos pamokose.

     Pasibaigus pirmajam pusmečiui, galime pamatuoti tarpinius mokymosi rezultatus. Pažangumas, lyginant su praeitų mokslo metų pirmuoju pusmečiu, šiek tiek krito: nuo 88,4 iki 84,0 procento. Tačiau aukštesniu lygiu besimokančių mokinių skaičius 5-II klasėse išaugo nuo 6,8 iki 10,8 procentų. Dalykinėse olimpiadose 10 gimnazijos mokinių tapo nugalėtojais ir prizininkais ( lietuvių, rusų kalbų, matematikos, fizikos, istorijos, geografijos). Tai sistemingo mokytojų darbo su gabiais mokiniais rezultatas.

     Nemažai pamokų, net ir dirbdami nuotoliniu būdu, vedėme kitose edukacinėse erdvėse: miesto bibliotekoje, daktaro Vinco Kudirkos muziejuje, Nacionaliniame valstybės pažinimo centre, LNDT, Šiaulių jaunųjų technikų centre, Swedbank  finansų laboratorijoje, VU  chemijos ir geomokslų fakultete. Vyko  LMNŠC nuotolinių gamtos pamokų ciklas "Pažinimo voratinklis".

     Palaipsniui atnaujiname , modernizuojame mokomuosius kabinetus. Nusipirkome 17 kompiuterių, jais atnaujinsime informacinių technologijų, istorijos, matematikos kabinetus. Grįžtančių mokinių laukia dvi  naujos edukacinės erdvės-Knygų nameliai- pirmojo aukšto ir jungiamajame koridoriuose. Suplanuotos lauko edukacinės erdvės pradinukams. Pradėjome pirkti įrangą naujai kuriamai integruoto gamtamokslinio ugdymo klasei-laboratorijai.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button