Gimnazijos istorija

           Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, 1644 metais perduodamas karmelitų vienuolynui naujai pastatytą koplyčią (pirmąją katalikų šventovę šioje vietoje), nurodė, kad pamokslai būtų sakomi žemaitiškai ir laikoma mokykla. Tikslių žinių apie mokyklos įkūrimą nerasta. Pirmą kartą ji paminėta 1781 metais.

           Nuo 1875 metų miesto mokykla buvo dvi klasė. Mokyklos vedėjais dirbo rašytojas Petras Arminas-Trupinėlis, o nuo 1877 metų - varpininkas, kraštotyrininkas Pranas Užupis. Senojoje miesto mokykloje mokėsi: rašytojas, kunigas Antanas Tatarė, kalbininkas Jonas Jablonskis, rašytojas, pedagogas Pranas Mašiotas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, vyskupas Justinas Staugaitis, „Varpo“ redaktorius, profesorius dr. Juozas Bagdonas, profesorius, teisingumo, vidaus reikalų ministras Petras Leonas, teisininkas, literatas Justinas Zubrickas, kanauninkas, spaudos bendradarbis Kazimieras Prapuolenis, kunigas, filosofas Pranas Kuraitis, aktorė Jadvyga Oškinaitė-Sutkuvienė, kiti žymūs žmonės. Mieste veikusią trimetę vargonininkų mokyklą lankė būsimasis kompozitorius Česlovas Sasnauskas ir būsimasis miesto burmistras muzikas Zigmas Skirgaila.

          1907 metais buvo įsteigta lietuviška trijų skyrių „Žiburio“ draugijos mokykla.  1917 metais atidaryta keturių skyrių pradžios mokykla. 1919 – 1928 metais mieste veikė „Žiburio“ draugijos gimnazija, prie kurios 1923 metais buvo įsteigti dvimečiai mokytojų kursai, išleidę tris laidas (1925-1927) apie aštuoniasdešimt pradinių klasių mokytojų. Direktoriais dirbo Antanas Daniliauskas, kunigas Pijus Dambrauskas, Kostas Barniškis. Gimnazijoje ir mokytojų kursuose mokėsi sociologas, visuomenės veikėjas Pranas Dielininkaitis, Vinco Kudirkos muziejaus Paežeriuose įkūrėjas ir puoselėtojas Stasys Ankevičius, rašytoja Petronėlė Orintaitė-Janutienė, dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas, pedagogas, rašytojas Motiejus Lukšys, kunigas, muzikos profesorius, daktaras Antanas Adomaitis, kiti būsimi kunigai, Lietuvos kariuomenės karininkai, žymūs pedagogai.  1922 – 1932 metais mieste veikė privati progimnazija žydų tautybės vaikams.

1932 metais rugsėjo 4 dieną buvo atidaryta nauja moderni Dr. Vinco Kudirkos pradžios mokykla, miesto burmistro Zigmo Skirgailos ir vedėjo Petro  Barkausko iniciatyva pastatyta memorialinėje vietoje: šalia to namelio, kuriame, pusmetį pagyvenęs, 1899 metų lapkričio 16 dieną mirė Vincas Kudirka.

 
 
           Po antrojo pasaulinio karo, nuo 1945 metų veikė progimnazija, išaugusi į vidurinę mokyklą, 1952 metais išleidusią pirmąją abiturientų laidą. Minint daktaro Vinco Kudirkos šimtąsias gimimo metines, mokyklai sugrąžintas Vinco Kudirkos vardas. Mokyklos direktoriais buvo: Vytautas Keblaitis (1945-1948), Pranas Žievys (1948-1951), Stasys Dubickas (1951-1956), Vytautas Alinskas (1956-1964), Antanas Šoliūnas (1964-1984). Nuo 1984 metų mokyklai (nuo 2005 metų – gimnazijai) vadovauja Romas Eikevičius. 2004 metais ŠMM įtraukė mokyklą į akredituojamų mokyklų sąrašą ir tais pačiais metais, gruodžio mėnesį, rajono savivaldybės taryba suteikė Vinco Kudirkos vidurinei mokyklai gimnazijos statusą. 2005 metais išleidome pirmąją gimnazistų laidą. Gimnazija-aukštos kokybės institucija, atvira mokinių tėvams ir miesto bendruomenei, jos misija-ugdyti mokinį, gebantį adekvačiai veikti dinamiškoje aplinkoje.
            Šiuo metu gimnazijoje mokosi 380 moksleivių, dirba 49 mokytojai: 20-mokytojų metodininkų, 22 vyresnieji mokytojai , 7 mokytojai. Gimnazijoje mokiniams pagalbą teikia socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė, mokytojo padėjėja ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Mokoma 3 užsienio kalbų-anglų, vokiečių ir rusų. Mokiniai nuolat dalyvauja rajoninėse ir respublikinėse dalykų olimpiadose bei konkursuose. Išleistos 63 abiturientų laidos, kuriose buvo 2520 abiturientų. Gimnazija saugo gražias senas tradicijas, kuria naujas. Bendradarbiauja su Vokietijos Sendės mokykla. Veikia Kudirkaičių organizacija, kraštotyros, jaunųjų pasieniečių, sporto, meno saviveiklos būreliai.
            Vinco Kudirkos gimnazija – Lietuvos gimnazijų asociacijos narė.
            2014 metais, vykdant Europos Sąjungos finansuojamą projektą, buvo renovuotas gimnazijos pastatas. Atlikta darbų už 4 milijonus litų.
            Šiuo metu gimnazija turi du skyrius: Panovių pradinio ugdymo su mišria priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupe ir ikimokyklinio ugdymo skyrių "Linelis".
            Ilgametę miesto mokyklų istoriją vaizdžiai atspindi gimnazijos istorijos centras. Jame įamžinta ilgamečių pedagogų, buvusių žymiausių mokinių atminimas ir jų darbai. Gimnazijos Garbės galerijoje įrašyti Dr. Vinco Kudirkos fondo nariai: inžinierius, visuomenės veikėjas Zenonas Antanas Grigošaitis, inžinierius, kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis Romas Treideris, žurnalistas Algimantas Stanaitis, muziejininkė, mokytoja Regina Sakalauskaitė- Naujokaitienė, profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Giedrė Kudirkaitė-Čepaitienė, dailininkė, tekstilininkė Virginija Valaitytė-Kirvelienė, verslininkė Loreta Stankevičiūtė-Valaitienė, technologas, gamtos mokslų daktaras Gediminas Alkimavičius, aktorius, filologas Marius Mačiulis, pedagogas, sportininkas, pasaulio veteranų čempionas Vytautas Kasparaitis.
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button